Αρχική > Πληροφορίες > Για ενδιαφερόμενους προς εγγραφή Εκτύπωση Σελίδας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ


Ερ: Γιατί να γραφτώ στο «Φοίβο»;


Απ: Διότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, μόνο οι Οργανισμοί των δημιουργών (και στην περίπτωση όλων των κλάδων των φωτογράφων ο «ΦΟΙΒΟΣ») δικαιούνται και μπορούν να εισπράττουν τα συλλογικά (δευτερογενή) δικαιώματα, όπως την «εύλογη αμοιβή» δηλαδή το ποσοστό που έχει ορίσει ο νομοθέτης ως αποζημίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων των δημιουργών αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση (αφού δεν είναι πρακτικά δυνατόν να καταβληθεί αμοιβή σε κάθε δικαιούχο-δημιουργό από τους ιδιώτες κατά την πραγματοποίηση αναπαραγωγής τέτοιας μορφής).
Επιπλέον των συλλογικών (δευτερογενών) δικαιωμάτων, που από το νόμο αποτελούν αντικείμενο είσπραξης και διανομής των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, ο «ΦΟΙΒΟΣ» παρέχει επίσης τη δυνατότητα στα μέλη του να προστατεύουν και να διεκδικούν τα πρωτογενή τους δικαιώματα.
Για τους παραπάνω λόγους οι φωτογράφοι μέλη του «ΦΟΙΒΟΥ» υπογράφουν με τον Οργανισμό μία «Σύμβαση Ανάθεσης» 3ετούς διάρκειας (με δικαίωμα ανανέωσής της), η οποία καταχωρείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 


Ερ: Πως διασφαλίζεται ότι αυτά τα χρήματα που εισπράττονται θα φθάσουν μέχρι εμένα;

Απ:
Κατ' αρχήν ο Οργανισμός αποτελείται, διοικείται και ελέγχεται από φωτογράφους. Η διαχείριση γίνεται με πλήρη διαφάνεια, όλες οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχονται από το Εποπτικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Επί πλέον όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση των μελών, ιδιαίτερα δε ο οικονομικός Ισολογισμός εγκρίνεται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και κοινοποιείται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού που εποπτεύει τους Οργανισμούς.
Ο Οργανισμός μας έχει διανείμει ήδη στα μέλη του σημαντικά ποσά από την εύλογη αμοιβή. Παρά τις αρνητικές εξελίξεις στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας, που σηματοδότησε το καλοκαίρι του 2002 η τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 3 του νόμου 2121/93 από την τότε Κυβέρνηση (με την κατάργηση της εύλογης αμοιβής 2% στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές), μια ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα να περιορισθούν σημαντικά τα αναμενόμενα έσοδα του Οργανισμού, ο «ΦΟΙΒΟΣ» πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όχι μόνο να παραμείνει βιώσιμος, αλλά κατάφερε, χρόνο με το χρόνο, να αυξήσει σημαντικά τη δραστηριότητά του και να πολλαπλασιάσει τα διανεμόμενα μερίσματα στα μέλη του.
Μετά από πολύχρονες και επίμονες προσπάθειες των δημιουργών όσον αφορά την θέσπιση εύλογης αμοιβής σε όλα τα τεχνικά μέσα που είναι πρόσφορα για αναπαραγωγή έργων προς ιδιωτική χρήση, στις οποίες ο ΟΣΔ μας είχε σημαντικότατη συμμετοχή, τον Ιούλιο του 2017 με τροποποίηση στο Ν.4481 προσετέθησαν ρητά οι η/υ, τα tablets και τα smartphones σε νέα κατηγορία εύλογης αμοιβής, 2%. Με τις περαιτέρω τροποποιήσεις τον Μάϊο του 2018 και τον Απρίλιο του 2019 δημιουργήθηκε ασφάλεια δικαίου και με την συντονισμένη προσπάθεια των ΟΣΔ ο Οργανισμός μας, όπως και οι λοιποί Οργανισμοί, εισπράττει πλέον και διανέμει σημαντικά ποσά στα μέλη του και δικαιούχους.
Ο «ΦΟΙΒΟΣ» στο πλαίσιο ασκήσεως των δικαιωμάτων του, μετά και από την αρνητική κατά κανόνα θέση των υπόχρεων-εταιρειών, είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε εκατοντάδες νομικές ενέργειες και να χειρίζεται αντίστοιχες δικαστικές υποθέσεις (μαζί και με τους άλλους συνδικαιούχους Οργανισμούς) για την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή για την συμμόρφωση και την καταβολή της εύλογης αμοιβής από τους οφειλέτες.


Ερ: Εμένα δεν με ενδιαφέρει το όποιο ποσό μοιράζει ως «εύλογη αμοιβή» στα μέλη του ο «ΦΟΙΒΟΣ» αλλά με ενδιαφέρει η προστασία των δικαιωμάτων μου, να μην μου «κλέβουν» φωτογραφίες και όταν το κάνουν να μην μπαίνω ο ίδιος σε δικαστικές περιπέτειες, αλλά να διεκδικεί ο «ΦΟΙΒΟΣ», για λογαριασμό μου τα δικαιώματά μου.

Απ:
Αν και, μετά την κατάργηση της εύλογης αμοιβής του 2% επί των Η/Υ, τα ποσά που διανέμονται από την είσπραξή της δεν είναι μεγάλα, υλοποιείται πλήρως η βασική υποχρέωση του Οργανισμού, που, σύμφωνα με το νόμο και την αδειοδότησή του από το ΥΠ.Πο., είναι η συλλογική διαχείριση της εύλογης αμοιβής, δηλαδή η διεκδίκηση και η είσπραξή της με όσα μέσα μας δίνει ο νόμος, καθώς και η διανομή της (αφού αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού), στους φωτογράφους-μέλη του.
Είναι σημαντικό ότι από αυτή την εισπραττόμενη εύλογη αμοιβή διασφαλίζεται η ύπαρξη και η λειτουργία του Οργανισμού. Έτσι υπάρχει ο απαραίτητος μηχανισμός ώστε ο «ΦΟΙΒΟΣ» να είναι σε θέση να προστατεύει και τα πρωτογενή δικαιώματα των μελών του σε περιπτώσεις παραβίασής τους, και μάλιστα χωρίς τα μέλη του «ΦΟΙΒΟΥ» να είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν ετήσιες συνδρομές (αντίθετα μάλιστα εισπράττουν χρήματα).
Ήδη από το 2004 ο «ΦΟΙΒΟΣ» δραστηριοποιείται και στον τομέα των πρωτογενών δικαιωμάτων. Η αύξηση του αριθμού περιπτώσεων προσβολής του πρωτογενούς δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων ώθησε τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού να αποφασίσει ότι πρέπει επίσης να δραστηριοποιηθεί έντονα στη διαχείριση και προστασία του πρωτογενούς δικαιώματος όσων μελών του επιθυμούν την εκπροσώπησή τους κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων συμβάσεών τους και την αντίστοιχη εκπροσώπησή τους ενώπιον Δικαστηρίων, σε ατομική βάση και υπό όρους που θα συμφωνούνται με τον Οργανισμό.


Ερ: Καλά όλα αυτά για τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά μήπως ο «ΦΟΙΒΟΣ» θα μπορούσε να μας προσφέρει και κάτι περισσότερο στην σημερινή κρίση του επαγγέλματος;

Απ:
Ο «ΦΟΙΒΟΣ» δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας, ούτε μπορεί ή έχει πρόθεση να υποκαταστήσει τις ήδη υπάρχουσες συνδικαλιστικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες. Αντίθετα η ίδρυση και λειτουργία του αποτέλεσε βασικό στόχο όλων των επαγγελματικών Ενώσεων (μέσα από την «Πυραμίδα» που την αποτελούσαν η ΕΦΕ, η ΕΚΦΑ και η ΕΦΕΔΗΦ), στηρίχθηκε και πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται από όλους ανεξαιρέτως τους συνδικαλιστικούς φορείς των Φωτογράφων. ¶λλωστε η ίδια η φύση του και η νομική του μορφή -Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός- δεν του επιτρέπει να ασκεί αυτός ο ίδιος συνδικαλιστική δραστηριότητα και πολιτική πίεση, την οποία μπορούν και οφείλουν να ασκούν οι συνδικαλιστικοί φορείς.
Ασφαλώς και μπορεί ο «ΦΟΙΒΟΣ» να ασκήσει ορισμένες επί πλέον δραστηριότητες, πάντα στα πλαίσια που ορίζονται από το Νόμο και την αδειοδότησή του, οι οποίες θα αποδεικνύονταν ευεργετικές για τα μέλη του. Μια τέτοια δραστηριότητα που βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησής της και η οποία έχει εγκριθεί ομόφωνα από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, είναι, μεταξύ των άλλων και η δημιουργία της ιστοσελίδας (site) όπου, εκτός από την παρουσίαση του ίδιου του «ΦΟΙΒΟΥ», όλα τα μέλη του θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν και να εκμεταλλεύονται μέσω του Οργανισμού τα δικαιώματα επί των έργων τους (πάντοτε με σεβασμό έναντι του νόμου και των φωτογράφων).


ΕΓΓΡΑΦΉ

Προκειμένου να εγγραφείτε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Φωτογράφων "ΦΟΙΒΟΣ" Συν.Π.Ε., θα πρέπει να είστε δημιουργός φωτογράφος που δημοσιοποιείτε (ή δημοσιεύετε) επ` αμοιβή δημιουργικό σας έργο και κατά συνέπεια σε περίπτωση υποβολής αίτησης εγγραφής θα πρέπει να επισυνάψετε, ενδεικτικά και για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σας, δημοσιευμένο επ` αμοιβή δημιουργικό σας έργο, ήτοι την με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση/χρήση φωτογραφιών σας συστηματικά (ιδίως λόγω δημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης, λόγω δημοσίευσης ή/και παρουσίασης στο κοινό αναλογικά, ραδιοτηλεοπτικά ή ηλεκτρονικά μέσω ιστοτόπου/-ων ή ιστοσελίδας/-ων, λόγω έκθεσης ή/και παρουσίασης στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο σε δημόσιο χώρο ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο με πρόσβαση του κοινού σε αυτόν ή/και λόγω δημοσίευσής τους μέσω αντίστοιχων ενημερωτικών φυλλαδίων τέτοιας έκθεσης, λόγω δημοσίευσης μεσω βιβλίου ή/και λευκώματος -με ISBN- ή λόγω διαχείρισης/εκμετάλλευσης της χρήσης τους εν γένει)  μέσω νομίμων παραστατικών (όπως Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ΑΠΥ, ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ - πρώην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ κ.α.) από τα οποία να προκύπτει ότι η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών είναι επ` αμοιβή.

Επίσης θα πρέπει να αποδέχεστε τους όρους του Καταστατικού του Οργανισμού.

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις επικοινωνείστε με τον Οργανισμό για να σας αποστείλουμε αίτηση εγγραφής.