Αρχική > Προφίλ > Καταστατικό, Σύμβαση Ανάθεσης και Κανονισμός Διανομής Εκτύπωση Σελίδας
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κατεβάστε το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (.pdf), όπως αυτό τροποποιήθηκε στην καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών της 10-12-2017, προκειμένου να εναρμονισθεί με το Ν.4481/17, και εγκρίθηκε με την υπ` αριθμ. 8/2018 πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 του Καταστατικού, τα μέλη υπογράφουν ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, όπως τροποποιήθηκε στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση των μελών έτους 2023.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης (άτους 2023), αντίστοιχη ΣΥΜΒΑΣΗ υπογράφουν και οι επωφελούμενοι δικαιούχοι δημιουργοί φωτογράφοι, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Αντικείμενο των παραπάνω ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ είναι υποχρεωτικα όσα δικαιώματα εκ του νόμου δεν μπορει να διαχειριστεί μόνος του ο δημιουργός, (όπως το δικαίωμα της "εύλογης αμοιβής", το οποίο διαχειρίζονται μόνον οι ΟΣΔ), καθώς και, προαιρετικά, κάθε άλλο δικαίωμα που επιθυμεί να εκχωρήσει στον Οργανισμό.

Η τυποποιημένη Σύμβαση Ανάθεσης είναι μη αποκλειστική (δηλαδή μπορείτε να εκχωρήσετε και εσείς όποιο δικαίωμά σας επιθυμείτε σε τρίτους, εκτός απο τα δικαιώματα που είναι εκ του νόμου ανεκχώρητα), είναι τριετούς διάρκειας, και αν δεν καταγγελθεί πριν τη λήξη της ανανεώνεται αυτόματα για μία ακόμη φορά και για άλλα τρία (3) έτη.

 

Σχετικά με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, έως και το έτος 2020 προέβλεπε ότι η διανομή γίνεται με βάση την αρχή της αριθμητικής ισότητας (δεδομένου ότι η συμμετοχή του κάθε έργου στο γενικό προϊόν διαχείρισης έστω και μερικώς απαιτούσε δυσανάλογη εργασία, σε σχεση με το ποσόν που εισπραττετο απο την εύλογη αμοιβή αρθρ.18.3 Ν2121/93).

Το έτος 2021 με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ τροποποιήθηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθρ.19 παρ.1 του Ν.4481/17 [που ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία τις διατάξεις του αρθρ. 13 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ (ΕΕ L 84) σύμφωνα με το οποίο η διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους λαμβανει χώρα κατ` αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την παραγματική χρήση των έργων τους].

Το έτος 2022 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί απο την τακτική Γενική Συνέλευση να ισχύσει κατ` αναλογίαν με τον κανονισμό του έτους 2021, αλλά το ποσό που θα διανέμεται στους δικαιούχους με βαση την αρχή της αριθμητικής ισότητας θα είναι 40%, ενώ και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023 επίσης ομόφωνα και παμψηφεί ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ αποφασίσθηκε να ισχύσει κατ` αναλογίαν των προηγούμενων ετών και το ποσό που θα διανέμεται στους δικαιούχους με βάση την αρχή της αριθμητικής ισότητας θα είναι 30%.