Αρχική > Προφίλ > Αμοιβολόγιο Εκτύπωση Σελίδας

 


Α Μ Ο Ι Β Ο Λ Ο Γ Ι Ο

 

Ι.   ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΕΞΟΥΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

 

Σύμφωνα με το 3ο Θέμα του Πρακτικού υπ` αρ. 7 της 26-11-1998 του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό επαναβεβαιώθηκε και συμπληρώθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 10-05-2015 των μελών του αστικού μη κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ" και με το διακριτικό τίτλο "ΦΟΙΒΟΣ", για το Αμοιβολόγιο του Οργανισμού, όσον αφορά περιπτώσεις χορήγησης απλής άδειας εκμετάλλευσης εξουσιών περιουσιακού δικαιώματος φωτογράφων επί φωτογραφιών τους, αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:

  

 1) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή ανά φωτογραφία για φωτορεπορτάζ προς δημοσίευση σε εφημερίδες, είτε σε έντυπη μορφή (όπως έχει διαμορφωθεί από 01.05.94) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (ειδησεογραφικές ιστοσελίδες), είναι:

Α. ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 11,74ευρώ, (4.000δρχ*.), ΕΠΑΡΧΙΩΝ 17,02ευρώ (5.800δρχ*.), ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28,74ευρώ (9.700δρχ*.), «ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ» (η πρώτη φωτογραφία) 20,84ευρώ (7.100δρχ*.).

Β. ΕΓΧΡΩΜΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 17,61ευρώ (6.000δρχ*.), ΕΠΑΡΧΙΩΝ 22,01ευρώ  (7.100δρχ*.), ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28,74ευρώ (9.700δρχ*.), «ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ» (η πρώτη φωτογραφία) 22,01ευρώ (7.500δρχ*.).

Σημειωτέον πως για περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική μορφή εφημερίδας έχει διαφορετική ύλη ή/και διαφημίσεις από τυχούσα έντυπη έκδοση με τον ίδιο τίτλο, αυτή θεωρείται για το παρόν αμοιβολόγιο ως διαφορετική έκδοση (σε σχέση με την έντυπη).

2) Η πληρωμή της πρώτης φωτογραφίας της «καμπάνιας» είναι υποχρεωτική, έστω και αν δεν δημοσιευθεί. Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή των φωτογραφιών της «καμπάνιας» είναι 11,74ευρώ (4.000δρχ*.) για κάθε ασπρόμαυρη και 17,61ευρώ, (6.000δρχ*.) για κάθε έγχρωμη φωτογραφία.  

3) Στη περίπτωση που η έγχρωμη «καμπάνια»  δημοσιευθεί μαυρόασπρη θα πληρώνεται με την τιμή της έγχρωμης.  

4) Προκειμένου για εφημερίδες που δημοσιεύουν έγχρωμη κοσμική ή καλλιτεχνική σελίδα, επιτρέπεται η σύναψη συμφωνιών μεταξύ φωτορεπόρτερ και των εφημερίδων αυτών για ελεύθερη διαμόρφωση της τιμής του φωτορεπορτάζ σε επίπεδα κατώτερα από τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι, ο αριθμός των δημοσιευθεισών φωτογραφιών, θα υπερβαίνει τις 5 την ημέρα από ένα ή διάφορα κοσμικά ή καλλιτεχνικά ρεπορτάζ.

 

5) Οι φωτογραφίες αρχείων (εκτός από τις «καμπάνιες») εφ` όσον δεν έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως θα πληρώνονται στην ανωτέρω κανονική τους τιμή.

 

6) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή κάθε τηλεφωτογραφίας εξωτερικού είναι 88,04ευρώ (30.000δρχ*.), και εσωτερικού 44,02ευρώ (15.000δρχ*.).

 

7) Ειδικά για τις φωτογραφίες φωτορεπορτάζ οι παραπάνω τιμές αφορούν μόνο τη δημοσίευση  στην εφημερίδα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (όπως ιστολόγιο, ιστότοπος, ιστοσελίδα) στην οποία έχει δοθεί η άδεια απλής εκμετάλλευσης και δεν αφορούν άδεια αποκλειστικής εκμετάλλευσης ή μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος επί των αντιστοίχων φωτογραφιών, που πρέπει να συμφωνούνται έγγραφα μεταξύ του φωτογράφου και του ΜΜΕ.

 

8) Ο φωτογράφος διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης και επιστροφής των φωτογραφιών του που δεν έχουν δημοσιευθεί, ή και τη διαγραφή τους από το ηλεκτρονικό αρχείο του μέσου μαζικής ενημέρωσης, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση τριμήνου από την παράδοσή τους με απλή άδεια εκμετάλλευσης (άρθρο 38 Ν. 2121/93) προς τη συγκεκριμένη εφημερίδα ή το συγκεκριμένο περιοδικό ή άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης (έντυπο ή ηλεκτρονικό).

 

9) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται για το κυρίως θέμα σε εξώφυλλο περιοδικών:

α) εβδομαδιαίας κυκλοφορίας είναι 200,00ευρώ.

β) 15νθήμερης κυκλοφορίας είναι 300,00ευρώ

γ) μηνιαίας (και άνω) κυκλοφορίας είναι 400,00ευρώ

ενώ η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται για τις ενθέσεις στο εξώφυλλο περιοδικών, δηλαδή εκτός από το κυρίως θέμα, είναι το 1/2 της τιμής της φωτογραφίας του κυρίως θέματος του εξωφύλλου, ήτοι:

α) εβδομαδιαίας κυκλοφορίας είναι 100,00ευρώ

β) 15νθήμερης κυκλοφορίας είναι 150,00ευρώ

γ) μηνιαίας (και άνω) κυκλοφορίας είναι 200,00ευρώ

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται για το εσώφυλλο περιοδικών είναι το ½ της τιμής του εξωφύλλου, ήτοι:

α) εβδομαδιαίας κυκλοφορίας 100,00ευρώ

β) 15νθήμερης κυκλοφορίας 150,00ευρώ

γ) μηνιαίας (και άνω) κυκλοφορίας 200,00ευρώ

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται για το οπισθόφυλλο περιοδικών είναι τα 2/3 της τιμής του εξωφύλλου, ήτοι:

α) εβδομαδιαίας κυκλοφορίας 66,67ευρώ

β) 15νθήμερης κυκλοφορίας 100,00ευρώ

γ) μηνιαίας (και άνω) κυκλοφορίας 133,34ευρώ

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται σε περιοδικά για σαλόνι (δισέλιδο):

α) εβδομαδιαίας κυκλοφορίας είναι 200,00ευρώ.

β) 15νθήμερης κυκλοφορίας είναι 300,00ευρώ

γ) μηνιαίας (και άνω) κυκλοφορίας είναι 400,00ευρώ

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται σε περιοδικά σε διάσταση έως μια σελίδα:

α) εβδομαδιαίας κυκλοφορίας είναι 100,00ευρώ.

β) 15νθήμερης κυκλοφορίας είναι 150,00ευρώ

γ) μηνιαίας (και άνω) κυκλοφορίας είναι 200,00ευρώ

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται σε περιοδικά σε διάσταση έως μισή σελίδα:

α) εβδομαδιαίας κυκλοφορίας είναι 50,00ευρώ.

β) 15νθήμερης κυκλοφορίας είναι 75,00ευρώ

γ) μηνιαίας (και άνω) κυκλοφορίας είναι 100,00ευρώ

 

10) Οι αναδημοσιευμένες φωτογραφίες ΜΜΕ θα πληρώνονται στο 50% της αξίας τους όπως καθορίζεται ανωτέρω.

 

11) Οι ανωτέρω προτεινόμενες ελάχιστες τιμές (συμπεριλαμβανομένων των αναδημοσιεύσεων) για εφημερίδες και περιοδικά ΜΜΕ ισχύουν και για εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα εν γένει που εκδίδουν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι διάφοροι ιδιωτικοί φορείς του δημοσίου τομέα ή οι Οργανισμοί κοινής ωφελείας, οι ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, Ενώσεις αυτών και θυγατρικά τους νομικά πρόσωπα), καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

12) Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας ή περιοδικού (έντυπων ή ηλεκτρονικών) ή ιστοσελίδας δεν μπορεί να εκδίδει βιβλία ή λευκώματα έντυπα ή ηλεκτρονικά ή/και να εκτυπώνει αφίσες, «καρτολίνες», ή/και να πραγματοποιεί εκθέσεις ή/και διαφημίσεις χρησιμοποιώντας ως υλικό φωτογραφίες μισθωτού φωτογράφου του εφ` όσον τούτο δεν αναγράφεται ρητά στο αντικείμενο της σύμβασής του ή χωρίς την προηγούμενη άδεια του μισθωτού. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση δανεισμού. Η αυτή απαγόρευση που ισχύει για τα ΜΜΕ ισχύει και για φωτογραφίες μισθωτών φωτογράφων που έχουν δημιουργήσει για εφημερίδες, περιοδικά και έντυπα εν γένει που εκδίδουν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι διάφοροι ιδιωτικοί φορείς του δημοσίου τομέα ή οι Οργανισμοί κοινής ωφελείας, οι ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, Ενώσεις αυτών και θυγατρικά τους νομικά πρόσωπα), καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

13) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για τη διαφημιστική φωτογραφία είναι 1.085,84ευρώ (370.000δρχ*),

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία για διαφημιστικές γιγαντοαφίσες outdoors (διαστάσεων άνω των 2,40μx5μ) είναι 4.800,00ευρώ

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία για διαφημιστικές αφίσες outdoors (διαστάσεων κάτω των 2,40μx5μ) είναι 2.100,00ευρώ

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία για λοιπές διαφημιστικές αφίσες είναι 1.800,00ευρώ

Οι ανωτέρω τιμές για τις διαφημιστικές αφίσες αφορούν τη χρήση τους για προβολή έως δωδεκάμηνο.

Οι ανωτέρω τιμές δεν αφορούν γιγαντοαφίσες (διαστάσεων άνω των 2,40μx5μ) και αφίσες εν γένει (outdoors ή indoors), καλλιτεχνικής απεικόνισης, για τις οποίες οι προτεινόμενες ελάχιστες τιμές για κάθε δημιουργία είναι, αντίστοιχα, 9.600ευρώ και 3.600ευρώ, όσον αφορά τη χρήση τους για προβολή έως δωδεκάμηνο.

Όλες οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν το κόστος δημιουργίας κάθε αφίσας, όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη τιμή που εμπεριέχεται στο παρόν αμοιβολόγιο.

 

14) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία για «καρτολίνες», καθώς και για καταχώρηση διαφήμισης σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ, είναι αυτή της διαφημιστικής φωτογραφίας, ήτοι 1.085,84ευρώ (370.000δρχ*),

 

15) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για διαφημιστική φωτογραφία όσον αφορά διαφημιστικούς καταλόγους είναι:

για 1 (μία) φωτογραφία 150,00ευρώ

από 2 (δύο) έως 50 (πενήντα) φωτογραφίες 100,00ευρώ η κάθε μία

για περισσότερες από 50 (πενήντα) φωτογραφίες 70,00ευρώ η κάθε μία.

 

16) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται για το εξώφυλλο βιβλίων (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και δίσκων, για εξώφυλλο ή οπισθόφυλλο cd και dvd καθώς και για εξώφυλλο ή οπισθόφυλλο συσκευασιών cd και dvd  κλπ, είναι 586,94ευρώ (200.000δρχ*).

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται για το εσώφυλλο δίσκων cd και dvd και συσκευασιών cd και dvd, είναι το ½ του εξωφύλλου, ήτοι 293,47ευρώ.

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε βιβλίο είναι: για δημοσίευση φωτογραφίας «σαλόνι» (2σέλιδο) 500,00ευρώ, ολοσέλιδο 200,00ευρώ, έως ½ σελίδας 150,00ευρώ, έως ¼ σελίδας 100,00ευρώ.

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε οπισθόφυλλο βιβλίου (ανεξάρτητα μεγέθους) είναι ½ του εξωφύλλου, ήτοι 293,47ευρώ.  

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε εσωτερικό εξώφυλλο βιβλίου (ανεξάρτητα μεγέθους) είναι το ¼  του εξωφύλλου ήτοι 146,74ευρώ.

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε εσωτερικό οπισθόφυλλο βιβλίου (ανεξάρτητα μεγέθους) είναι το ¼  του οπισθόφυλλου, ήτοι 73,37ευρώ, εξαιρουμένων των πορτραίτων συγγραφέων). 

 

17) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογράφηση «πορτραίτου» (συμπεριλαμβανομένων των πορτραίτων συγγραφέων σε εσώφυλλο ή οπισθόφυλλο ή εσωτερικό εσώφυλλο ή οπισθόφυλλου βιβλίου) είναι 146,74ευρώ (50.000δρχ*.).

 

18) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) που χρησιμοποιείται για το εξώφυλλο λευκωμάτων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) είναι 586,94ευρώ (200.000δρχ*).

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε λεύκωμα είναι: για δημοσίευση φωτογραφίας «σαλόνι» (2σέλιδο) 500,00ευρώ, ολοσέλιδο 200,00ευρώ, έως ½ σελίδας 150,00ευρώ, έως ¼ σελίδας 100,00ευρώ.

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε οπισθόφυλλο λευκώματος (ανεξάρτητα μεγέθους) είναι ½ του εξωφύλλου, ήτοι 293,47ευρώ. 

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε εσωτερικό εξώφυλλο λευκώματος (ανεξάρτητα μεγέθους) είναι το ¼  του εξωφύλλου ήτοι 146,74ευρώ.

Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική φωτογραφία (έγχρωμη ή α/μ) σε εσωτερικό οπισθόφυλλο λευκώματος (ανεξάρτητα μεγέθους) είναι το ¼  του οπισθόφυλλου, ήτοι 73,37ευρώ, εξαιρουμένων των πορτραίτων συγγραφέων). 

 

19) Η προτεινόμενη ελάχιστη τιμή για κάθε φωτογράφηση γάμου είναι 586,94ευρώ (200.000δρχ*.). Στη τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν βιντεοσκόπηση.

 

20) Οι παραπάνω τιμές δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ, αφορούν περιπτώσεις χορήγησης απλής άδειας εκμετάλλευσης εξουσιών περιουσιακού δικαιώματος και δεν αναφέρονται σε συμφωνίες μεταβίβασης δικαιώματος ή αποκλειστικής χρήσης φωτογραφίας ή/και σε μεταβίβαση των αρνητικών ή των διαφανειών (slides) ή του πρωτότυπου ψηφιακού αρχείου στον χρήστη, για τις οποίες θα πρέπει να συνάπτεται μεταξύ του φωτογράφου και του χρήστη ιδιαίτερη έγγραφη συμφωνία για την τιμή και το δικαίωμα χρήσης. Σε διαφορετική περίπτωση, εφ` όσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, το αρνητικό ή το πρωτότυπο ψηφιακό αρχείο, γενικά, παραμένει στον φωτογράφο και η διαφάνεια (slide) επιστρέφεται σ` αυτόν μετά την πραγματοποίηση της χρήσης.

 

21) Οι συμβάσεις μεταξύ φωτογράφων και χρηστών των φωτογραφιών τους διέπονται από το Ν. 2121/93 και την υπόλοιπη Ελληνική νομοθεσία.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΙΙ.   ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ (ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ

 

Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 13ης Ιουλίου 2020, η ελάχιστη τιμή για την διάθεση φωτογραφιών ψηφιακά αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση αποφασίσθηκε ομόφωνα στα 5,00ευρω (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Οι τιμές σε δραχμές αφορούν τις αντίστοιχες χρήσεις των φωτογραφιών, όπως αυτές είχαν ορισθεί στο Αμοιβολόγιο της 26-11-1998 και οι οποίες δεν μεταβάλλονται.