Αρχική > Νομικό Πλαίσιο Εκτύπωση Σελίδας

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο από το Νόμο Ν. 2121/93 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», (όπως ισχύει), καθώς και από τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4481/17 «Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων».

Οι παραπάνω νόμοι, όπως και το υπόλοιπο θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο, εναρμονίζουν την Ελληνική νομοθεσία με τα διεθνώς ισχύοντα ή/και ενσωματώνουν Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φωτογραφίες - «πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα της τέχνης», προστατεύονται ως αυτοτελή έργα που εκφράζονται με ορισμένη μορφή. Ο δημιουργός αποκτά τις εξουσίες πάνω στο έργο του πρωτογενώς, με τη δημιουργία του έργου και χωρίς άλλες διατυπώσεις, η δε προστασία είναι ανεξάρτητη από την αξία του έργου.
Επίσης το θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο (Ν.2121/93 και Ν.4481/17), προβλέπουν την ίδρυση και τους όρους λειτουργίας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημιουργών, με βάση τα οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί και ο ΟΣΔ των Φωτογράφων «ΦΟΙΒΟΣ».